Voorwaarden

Voorwaarden

verhuur

De huidige voorwaarden zijn van toepassing op alle door MERZO aangegane verhuurovereen-komsten.


Afwijkingen en/of aanvullingen zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk over-eengekomen in de aanvaarde huurovereenkomst en/of de bijzondere bepalingen of in latere door Merzo uitdrukkelijk en schriftelijk onderschreven amendementen. Zij gelden telkens enkel voor de geviseerde overeenkomst en scheppen geen precedent voor andere overeen-komsten.


Totstandkoming van de overeenkomst

Elke overeenkomst komt tot stand door de uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding van de door Merzo uitgebrachte huurovereenkomst. Deze bevat - te samen met onderhavige algemene voorwaarden - alle specifieke elementen die de overeenkomst tussen partijen uitmaken: beschrijving en identificatie van het verhuurde materiaal, prijs, aanvang en duur, andere op de overeenkomst toepasselijke bepalingen en de bijzondere voorwaarden ervan.


De levering van het verhuurde materiaal vindt plaats wanneer alle voorwaarden daartoe vervuld zijn.


Aanvang

De overeenkomst treedt in voege door en vanaf de ondertekening van de huurovereenkomst bij aflevering.


Tenzij uitdrukkelijk in de bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk is bedongen dat U het gehuurde goed komt afhalen in onze werkplaats, gebeurt de levering door aflevering van het gehuurde goed in Uw werkplaats of op de door U in de besteldocumenten (offerte en aanvaar-ding) opgegeven locatie.


Ondertekening van de leveringsbon houdt de onvoorwaardelijke bevestiging in door de huurder van de ontvangst van het gehuurde materiaal dat beantwoordt aan de overeenkomst en van de perfecte staat ervan. En onder meer:

 • dat het materieel, inclusief toebehoren en al wat het normaal gebruik ervan toelaat, geacht wordt conform de geldende reglementering te zijn en te zijn afgeleverd in goede staat van werking, gereinigd, gesmeerd en 100 % gevuld.
 • dat hij het gehuurde goed bij in ontvangst name grondig heeft nagezien en zich van de goede werking ervan heeft vergewist.
 • dat alle eventuele klachten in verband met eventuele verborgen gebreken of inzake de werking ervan, op straffe van verval, binnen de 24 uur na ontvangst van de geleverde goederen aan de verhuurder dienen te worden gemeld en dit schriftelijk hetzij per aangetekende brief of e-mail met ontvangstbevestiging.
 • dat het gelijkvormigheidscertificaat, keuringsattesten en technische documentatie te zijner beschikking worden gehouden en op eenvoudig verzoek bezorgd kunnen worden.
 • dat de huurder in elk geval erkent volledig in kennis te zijn gesteld van alle gebruiks- en onderhoudsvoorschriften en zich er toe verbindt deze stipt te zullen naleven.
 • dat hij vanaf de ondertekening van de leveringsbon de bewaarder wordt van het materiaal, instaat voor het onderhoud en de beveiliging ervan, de volledige verantwoordelijkheid er voor draagt en instaat voor alle risico’s verbonden aan het bezit en het gebruik ervan.

Duur en huurprijzen

De huurprijzen zijn alnaargelang (zie huurtarieven) berekend per dag (werkdagen), per week (5 werkdagen) of per weekend.


De verhuurprijzen zijn forfaitair voor de bedongen periodes. De gerekende huurperiodes zijn forfaitair berekend. Er wordt geen rekening gehouden met weerverletdagen of verlofperiodes tenzij deze laatste bij aanvang van de huur mede zijn ingecalculeerd. Tijdelijke onderbrekingen om welke reden ook zijn voor risico van de huurder en worden niet in aanmerking genomen


De vermelde huurprijzen zijn exclusief 21% BTW. De belasting over de toegevoegde waarde is te allen tijde ten laste van de huurder.


In alle gevallen zijn de prijzen gebaseerd op een normaal en economisch gebruik wat betekent gedurende maximaal 8 bedrijfsuren per werkdag en 5 werkdagen per week.


In geval van een meer intensief gebruik dient dit voorafgaandelijk te worden meegedeeld ten einde een passende prijsaanpassing overeen te komen welke minstens 10% boven de gangbare tarieven ligt.


Indien aan het gebruik van het goed door de huurder bepaalde risico’s verbonden zijn die deze van een normaal gebruik overstijgen is de huurder verplicht MERZO hiervan vóór sluiting van de overeenkomst (aanvaarde offerte) of zo niet zodra hij zich van het bestaan van de risico’s bewust wordt, in kennis te stellen. In dat geval zal MERZO haar voorbehoud en/of voorwaar-den kunnen formuleren of zelfs indien nodig afzien van de verhuring. Bij nalatigheid van de huurder om MERZO te informeren zal MERZO gerechtigd zijn hetzij de huurprijzen met te-rugwerkende kracht aan te passen hetzij, in geval van vertrouwensbreuk, tot ontbinding van de verhuring over te gaan.


Betalingsvoorwaarden

Voorschot


Bij het afsluiten van een verhuurcontract zal aan de huurder een voorschot worden gevraagd dat berekend wordt op basis van de verwachte huurtermijn. Het voorschot bedraagt 25% van de huurprijs met een minimum van 500€.


In geval van een verhuring voor onbepaalde duur wordt de berekening gedaan op basis van als vermoedelijk aangegeven huurperiode.


Aan het voorschot worden zo nodig de kosten voor aflevering en ophaling toegevoegd. Aflevering ter plaatse is gratis en in de prijs inbegrepen zo zij plaats vindt binnen een straal van 20 km van de werkplaats van MERZO. Voor elke kilometer verder wordt een forfaitaire extra vergoeding van 1 € per km aangerekend. Hetzelfde geldt voor ophaling op het einde.


Waarborg


Tevens wordt bij aanvang van de huur een waarborg contant betaald.


Op deze waarborg worden onder meer afgehouden zo nodig:

 • alle beschadigingen en minwaarden aan het verhuurde materiaal.
 • een forfaitaire vergoeding van € 50,00 bij verlies van contact- en of deursleutels van het gehuurde goed.
 • een forfaitaire vergoeding van 100 €, ingeval supplementaire reiniging van de machines vereist is bij aflevering of afhaling door Merzo.
 • alle andere uit hoofde van de overeenkomst door de huurder verschuldigde sommen.


Vervaldagen


Er worden vaste vervaldagen voorzien welke behoudens anders bepaald plaats vinden per periode van twee weken. Voor elke vervaldag wordt een factuur bezorgd in de week voorafgaand aan de vervaldag.


Factuurvoorwaarden


De facturen zijn contant betaalbaar op de vervaldag door storting op de rekening BE43 9731 8554 8001. De factuurvoorwaarden zijn steeds integraal en onverminderd van toepassing.


De FACTUURVOORWAARDEN worden vermeld op de rugzijde mits uitdrukkelijke vermelding op de voorzijde van de factuur van de tekst: "De factuurvoorwaarden vermeld op de rugzijde maken een integrerend deel uit van deze factuur":


"Iedere klacht betreffende de factuur dient ons op straffe van onontvankelijkheid schriftelijk te zijn toegekomen vóór de vervaldag en binnen de vijf dagen na verzending  ervan.  Na deze periode wordt de factuur als integraal en onvoorwaardelijk aanvaard  beschouwd.

Deze factuur is contant betaalbaar op vervaldag door storting op de rekening BE43 9731 8554 8001.

Bij niet-betaling of onvolledige betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder dat enige aanmaning daartoe vereist is, een verwijlintrest verschuldigd zijn à rato van 1.5 % per maand (0,05 pro mille per kalenderdag) op de onbetaalde bedragen.

Iedere betaling zal steeds eerst worden aangerekend op de vervallen intresten, vervolgens op de openstaande hoofdsommen. In geval de opeenvolgende facturaties periodieke afrekeningen uitmaakt tijdens éénzelfde huurperiode, zullen betalingen eerst worden geïmputeerd op de intresten en vervolgens op de hoofdsommen van alle reeds vervallen facturen, en zulks steeds bij voorrang op deze van de oudste vervallen facturen.


Onverminderd de mogelijke ontbinding en andere maatregelen binnen het kader van de overeenkomst zal bij niet-betaling binnen de vijf dagen na aangetekende aanmaning daartoe, het volledige huurbedrag onmiddellijk verschuldigd zijn en bovendien een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15 % der verschuldigde bedragen.

In geval van invordering en/of betwisting betreffende de facturen zijn de rechtbanken van Turnhout bevoegd. Het Belgisch recht is toepasselijk."


Klachten kunnen nooit aanleiding geven tot uitstel van betaling.

Risico's en verantwoordelijkheden

De huurder zal het toestel op deskundige wijze gebruiken, slechts conform het doel waarvoor deze is opgemaakt en dit enkel op de locaties en voor de uitvoering van de werken die in de contractvorming (offerte met haar aanvaarding) zijn omschreven. In die zin is de huurder niet toegestaan:

 • het toestel naar een andere locatie te vervoeren of voor een ander werk te gebruiken tenzij voorafgaandelijke (schriftelijke) toestemming van MERZO.
 • aan het toestel reparaties uit te voeren dan wel vervangende onderdelen en/of andere ver-anderingen aan te brengen behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van MERZO.
 • het toestel in onderverhuring te geven, te verpanden of op enige andere wijze aan een derde er beschikking te stellen.
 • het toestel (minigraver sany sy18) te gebruiken als hijstoestel.


De huurder dient zelf zorg te dragen voor vergunningen, geschikte rijbewijzen, bekwaamheidsattesten,…enz. (zie bepalingen vermeld in de wet op Welzijn). Eventuele daarmee verbonden kosten zijn voor rekening van de huurder.


Verantwoordelijkheid


Zodra het gehuurde toestel ter beschikking is gesteld aan de huurder is hij, de huurder, volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het in huur genomen toestel en is het gebruik ervan voor zijn rekening en risico. Hij zal de verhuurder dienen te vrijwaren voor iedere aanspraak van derden ter zake.


De huurder is volledig verantwoordelijk voor het juiste gebruik, het dagelijks onderhoud en het in zijn bezit hebben van het gehuurde goed. De huurder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen of schade aan derden, al dan niet moedwillig (vb. verkeerd gebruik, verlies van brandstof, smeerolie of koelmiddel, overspanning, verkeerde aansluiting, …).


De aansprakelijkheid van de verhuurder is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaakschade en letselschade aan zaken en personen veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek aan de gehuurde zaak of door opzet en grove schuld door de verhuurder.


In die zin kan MERZO in geen geval verantwoordelijk worden gesteld tegenover derden voor de materiële of immateriële schade ten gevolge van een stillegging van of een defect aan het gehuurde materieel.


Bij diefstal van het toestel, het vaststellen van schade of enig defect aan het toestel is de huurder verplicht MERZO hiervan schriftelijk onverwijld op de hoogte te stellen zodat deze zich onmiddellijk kan vergewissen van de aard en de ernst van het probleem en van de maatregelen die zich opdringen of wenselijk zijn. Iedere nalatigheid in deze meldingsplicht legt de volledige verantwoordelijkheid ten laste van de huurder. De huurder dient zich onmiddellijk te schikken naar de maatregelen en tussenkomst die door MERZO of de door haar aangestelde partij worden genomen of bevolen. In geval van tijdelijke onbruikbaarheid of vervanging zal dit enkelen uitsluitend aanleiding kunnen geven tot een mogelijk tijdelijke opschorting van de huur en de verschuldigde huurbetaling.   


Bij schade aan de gehuurde machine veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik zoals glasbreuk, bandenschade, koetswerkschade, gebroken spiegels en lichten, … loopt de huur gewoon door en worden de veroorzaakte kosten na herstelling aangerekend.


De huurder is verplicht op verzoek van MERZO het toestel steeds op eerste verzoek voor inspectie, onderhoud of keuring ter beschikking te stellen.

Einde

De huur eindigt bij de inlevering van het gehuurde goed aan MERZO. Tenzij uitdrukkelijk anders is bedongen in de bijzondere voorwaarden gebeurt deze inlevering door ophaling op de door de huurder aangeduide locatie.


Deze aflevering dient te gebeuren op het in de overeenkomst als einddatum vermelde tijdstip indien de overeenkomst is gesloten voor een bepaalde termijn en mits bevestiging daarvan per e-mail minstens  24 uur voorafgaandelijk.


Indien de overeenkomst is aangegaan voor een onbepaalde termijn of per dag of indien de overeenkomst het voorwerp heeft uitgemaakt van een verlenging zal de aflevering enkel kunnen plaats vinden mits een daartoe minstens 24 uur op voorhand per mail gedane mededeling. De huur loopt steeds af op het einde van de dag van aflevering.


Het gehuurde goed wordt gereinigd terug afgeleverd. De bij te tanken brandstof door MERZO wordt in rekening gebracht tegen de dagprijs.

Deze aflevering wordt steeds bevestigd in een ontvangstbewijs waarin de datum en het uur van de aflevering wordt vermeld en de bevestiging van ofwel de goede staat ervan ofwel van opmerkingen met betrekking tot de staat van het materiaal. Dit ontvangstbewijs wordt steeds in dubbel opgemaakt en door beide partijen tegengetekend.

Verzekeringen

Machinebreuk


Al de machines van MERZO zijn verzekerd tegen machinebreuk. Deze verzekering is inbegrepen in de huurprijs.

Deze verzekering dekt de schade aan het gehuurde materieel bij een normaal gebruik.


Ze worden bij wijze van voorbeeld gewaarborgd:

 • accidentele, plotse en onvoorzienbare mechanische breuk.
 • overstromingen, stormweer, wassen van waterlopen of van ondergronds water, ontoereikende waterafvoer langs riolen en andere natuurlijke gebeurtenissen en rampen, met uitsluiting van aardbevingen.
 • elektrische schade, kortsluitingen.
 • het geheel of gedeeltelijk instorten van gebouwen van gebouwen waarin het materiaal zich bevindt.
 • instorting, verzakking of verschuiving van grond, afval- of slakkenberg, inkalving of lawine, vallen van stenen of rotsen.
 • brand, bliksem, explosies van gelijke welke aard.
 • geografisch bereik: België.
 • verlies of diefstal indien de huurder de elementaire beschermingsmaatregelen in acht genomen heeft, zijnde: kettingen, antidiefstal, hangsloten, wielklemmen, afwezigheid van dissel of gelijk welk ander middel ter bescherming en ter bewaring van het gehuurde materieel.


Buiten de gebruiksuren van het materieel verkrijgt de huurder deze waarborgen indien aan de volgende 3 voorwaarden is voldaan:

 • het materieel op een gesloten plaats gestationeerd is.
 • de sleutels en de papieren niet bij het materiaal gelaten worden.
 • het materiaal met de sleutel afgesloten wordt.


Bij het zich voordoen of dreigen van een schadegeval zal de huurder onverwijld (binnen de 24 uur) MERZO op de hoogte stellen zodat zich van de toedracht kan vergewissen en zijn verzekeraar op de hoogte stellen. De huurder zal onmiddellijk zelf de beschermende en/of voorkomende maateregelen nemen die zich opdringen en zijn volle medewerking verlenen aan alle vaststellingen en maatregelen die door MERZO en diens verzekeraar nodig of nuttig worden geacht. En onder meer aan het uitvoeren van expertises en de administratieve afhandelingen.


Bij diefstal van het gehuurde goed dient de huurder tevens onmiddellijk aangifte te doen bij een nabij gelegen politiekantoor en een kopie van het PV te overhandigen aan MERZO.


Indien de huurder verzuimt aangifte te doen en/of een PV te laten opstellen vervalt de dekking machinebreuk en worden de herstelkosten bij deelschade of nieuwwaarde van het gehuurde goed integraal doorgerekend aan de huurder.


Indien het schadebedrag verband houdt met de aanwending van het gehuurde materiaal zelf of de locatie en plaatselijke omstandigheden waarin, zal de vrijstelling ten laste vallen van de huurder. In alle andere gevallen waarin de schade rechtstreeks terug te brengen is tot de intrinsiek producteigenschappen van gehuurde goed zal MERZO de vrijstelling te haren laste nemen.


In geval van diefstal valt de vrijstelling dus ten laste van de huurder. Deze vrijstelling bedraagt 1.500 € exclusief BTW indien de verzekerde waarde minder is dan € 25.000 exclusief BTW en 2.500 € indien de verzekerde waarde meer dan € 25.000 exclusief BTW bedraagt.


Zijn uitgesloten:

 • schade ten gevolge van een duidelijk of opzettelijke nalatigheid van het niet naleven van de fabrikantaanbevelingen of schade veroorzaakt door niet gekwalificeerd of niet toegelaten personeel, doorverhuur of ter beschikking stelling aan derden.
 • schade aan banden, koetswerk, demonteerbare delen, batterijen, ruiten, lichten, spiegels, enz.
 • verlies of diefstal als het materieel zonder bewaking of bescherming achtergelaten wordt.
 • bij diefstal van het gehuurde goed vervalt de dekking indien de huurder verzuimt aangifte te doen en/of een PV te laten opstellen. In dat geval worden de herstelkosten bij deelschade of nieuwwaarde van het gehuurde goed integraal doorgerekend aan de huurder.
 • vandalisme zoals graffiti, plotselinge en onvoorziene gebeurtenissen.
 • transportoperaties en operaties aan deze verbonden komen niet in aanmerking in de verzekeringsdekking.
 • de gecontracteerde kosten om het beschadigde materieel te ontruimen (kraanwerk, transport,…). Deze kosten zijn exclusief ten laste van de huurder, ook indien deze laatste aan de verhuurder vraagt om de verrichtingen uit te voeren.
 • rechtstreekse of onrechtstreekse exploitatieverliezen.


Verzekering BV uitbating


De huurder is verplicht voorafgaand aan het in voege treden van de overeenkomst en dus vóór de aflevering van het gehuurde materiaal een attest te bezorgen van zijn verzekering voor burgerlijke verantwoordelijkheid uitbating.


Deze moet zijn verantwoordelijkheid verzekeren als gebruiker voor schade aan het gehuurde materiaal evenals schade door dit gebruik toegebracht aan derden.

Ontbinding

De overeenkomst kan steeds door MERZO met onmiddellijke ingang worden beëindigd ten laste van de huurder in de volgende gevallen:

 • in geval van achterstal van betaling van de huurprijs en bij uitblijven van goed gevolg op de daartoe gedane ingebrekestelling.
 • in geval van inbreuk door de huurder op de fundamentele bepalingen van de huidige overeenkomst en in elk geval van zware fout of nalatigheid van de huurder.
 • in geval van ontvreemding, diefstal, brand van het gehuurde materiaal of elke andere vorm van tenietgaan  of onbeschikbaarheid ervan.
 • wanneer door de huurder een gerechtelijk akkoord of toepassing van de Wet op de Continuïteit van de ondernemingen werd aangevraagd of wanneer hij in staat van faillissement wordt verklaard of onder curatele wordt gesteld.
 • wanneer de huurder zich buiten de Benelux zou vestigen.


In deze gevallen is de huurder er toe gehouden het gehuurde materiaal onmiddellijk ter vrije beschikking van de verhuurder te stellen en dit binnen de 24 uur na hiertoe in gebreke te zijn gesteld, hetzij bij aangetekend schrijven hetzij per e-mail met ontvangstbevestiging. De verhuurder zal in dat geval het recht hebben het gehuurde goed te gaan ophalen en terug in bezit te nemen.


Elke vertraging in deze terbeschikkingstelling zal aanleiding geven tot het van rechtswege verschuldigd zijn van een forfaitaire vergoeding van € 110,00 per dag en dit onverminderd en bovenop de verschuldigde gebruiksvergoeding die gelijk is aan de huurprijs.


Bij ontbinding ten laste van de huurder wegens niet nakoming door deze van zijn verplichtingen zal, onverminderd alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen, van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan € 1500.In geval van verlies of teloorgaan van het verhuurde materiaal zal bovendien – omwille van de gedwongen vervanging ervan - een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de nieuwwaarde ervan.


CONTACT GEGEVENS

MERZO

Tom Mertens

Hoevestraat 52

2330 Merksplas

België

BTW BE 0686.841.063

0032 492 53 58 66

LAATSTE NIEUWS

November 2020

Nieuw in het aanbod: minigraver van 2,8 ton!

April 2020

Nieuw in het aanbod: Hydraulische sloophamer (pikeur) voor minigraver!

VERTEL OVER ONS

© Copyright. All Rights Reserved.